Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Xotic PPF i Spółki z jej Grupy zobowiązują się do ochrony danych osobowych pracowników Xotic PPF i innych osób. 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ("Oświadczenieo ochronie prywatności") opisuje informacje, które Xotic PPF gromadzi od lub o użytkowniku ("Dane osobowe"), oraz sposób wykorzystania i podmioty, którym ujawniamy takie dane. Xotic PPF, która kontroluje Dane osobowe, jest tak zwanym "administratorem danych" w odniesieniu do Danych osobowych, które są przetwarzane na Państwa temat.

Cel niniejszego dokumentu

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało opracowane w celu przedstawienia działań związanych z przetwarzaniem danych przez Xotic PPF oraz poinformowania Podmiotów danych o ich prawach związanych z ochroną Danych osobowych.

Organizacje i podmioty danych objęte niniejszym oświadczeniem

"Xotic PPF" obejmuje swoją spółkę dominującą i spółki zależne. Wszelkie odniesienia w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności do "Xotic PPF", "my", "nas", "naszego" i podobnych terminów należy interpretować odpowiednio. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy danych osobowych wszystkich osób fizycznych będących Klientami, pracownikami Klientów, Dostawcami lub pracownikami Dostawców lub osób fizycznych rejestrujących swoje dane osobowe na stronie www.xoticppf.com ("Podmiot danych").

Ramy prawne i zgodność

Obowiązkiem Xotic PPF jest przestrzeganie prawa ochrony prywatności w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność. Czasami te przepisy i/lub prawo Podmiotu danych do ochrony danych różnią się w zależności od kraju. Podmioty danych zachowują wszelkie prawa przysługujące im na mocy lokalnego prawa. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie tylko tam, gdzie zapewnia ono dodatkową ochronę. W przypadku gdy prawo lokalne zapewnia większą ochronę niż niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, zastosowanie ma prawo lokalne.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje związane z daną osobą, które mogą być wykorzystane do jej bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji. Mogą to być wszelkie dane, takie jak imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail, dane bankowe, wpisy na portalach społecznościowych, informacje medyczne lub adres IP komputera. Dane osobowe nie obejmują informacji anonimowych lub nieosobistych (tj. informacji, których nie można powiązać lub prześledzić z konkretną osobą).

Dla jakich celów biznesowych zbieramy dane osobowe?

Dane Osobowe Podmiotów Danych, są gromadzone, wykorzystywane lub w inny sposób Przetwarzane dla jednego (lub więcej) z następujących Celów Biznesowych:

Zapewnienie, rozwój i doskonalenie produktów i/lub usług cele.

 • Zawieranie i realizacja umów z Klientami, Dostawcami i Partnerami Biznesowymi.
 • Zarządzanie relacjami i cele marketingowe. Obejmuje to działania takie jak utrzymywanie i promowanie kontaktu z Klientami, Dostawcami i Partnerami biznesowymi, zarządzanie kontami, obsługa klienta, przypominanie oraz opracowywanie, przeprowadzanie i analizowanie badań rynkowych i strategii marketingowych.
 • Realizacja procesów biznesowych, zarządzanie wewnętrzne oraz cele sprawozdawczości zarządczej.
 • Cele związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną.
 • W celu wypełnienia obowiązków prawnych.
 • W celu ochrony żywotnych interesów Pracowników lub Podmiotów danych.
 • Pliki cookie (więcej informacji w naszej Polityce dotyczącej plików cookie).

Jakie dane osobowe zbiera od Ciebie Xotic PPF?

Xotic PPF gromadzi i utrzymuje różne rodzaje Danych Osobowych w odniesieniu do Podmiotów danych. Obejmuje to np. Dane Osobowe zawarte w:

 • Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko oraz adres, numery telefonów i adres e-mail.
 • Szczegóły dotyczące działalności gospodarczej, w tym nazwiska osób pełniących odpowiednie funkcje w firmie oraz numery telefonów służbowych.
 • W przypadkach dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące prawo lub wymogi regulacyjne, Xotic PPF może gromadzić informacje o użytkowniku bez jego wiedzy lub zgody.

Marketing

Możemy wykorzystać informacje wymienione w artykule 7 do informowania i promowania naszych produktów i/lub usług. Jeśli zdecydujemy się na promowanie takich informacji, poprosimy o wyraźną zgodę i damy możliwość rezygnacji z kontaktu. Informacje te nie będą ujawniane żadnym innym stronom trzecim poza Xotic PPF. Bez zgody możemy wykorzystać informacje podane w artykule 7 w celu informowania i promowania informacji związanych z produktami i/lub usługami zakupionymi od Xotic PPF.

Kiedy ujawniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe naszym Pracownikom, wykonawcom, konsultantom i innym stronom (w tym innym członkom Xotic PPF), którzy potrzebują takich informacji, aby pomóc nam w realizacji celów biznesowych Xotic PPF. Obejmuje to strony, które dostarczają produkty lub usługi dla nas lub w naszym imieniu. W niektórych przypadkach takie strony mogą również świadczyć na rzecz Xotic PPF pewne usługi w zakresie technologii informatycznych i przetwarzania danych, abyśmy mogli prowadzić naszą działalność. Możemy udostępniać Dane osobowe takim stronom zarówno w jurysdykcji rodzimej, jak i poza nią, w związku z czym Dane osobowe mogą być gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane, przechowywane lub ujawniane w dowolnym kraju, w którym działa Xotic PPF.

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane podmiotom zewnętrznym, spoza Xotic PPF tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Gdy udostępniamy Dane osobowe stronom zewnętrznym, wymagamy, aby strona zewnętrzna zawarła z Xotic PPF umowę o przetwarzaniu danych (DPA) zgodnie z GDPR. Takie strony mogą wykorzystywać lub ujawniać Dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami dotyczącymi wykorzystania i ujawniania danych zawartymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Ponadto Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane w następujących sytuacjach:

 • Jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo lub wymogi regulacyjne. W takim przypadku Firma będzie starała się nie ujawniać więcej Danych osobowych niż jest to wymagane w danych okolicznościach.
 • Aby zastosować się do ważnych procesów prawnych, takich jak nakazy przeszukania, wezwania lub nakazy sądowe; lub
 • W ramach regularnych działań sprawozdawczych Xotic PPF wobec innych członków Xotic PPF (w tym poza jurysdykcją Państwa kraju); lub
 • W ramach transakcji lub zbycia, w które zaangażowane są strony trzecie. W takim przypadku Firma będzie starała się nie ujawniać więcej Danych Osobowych niż jest to wymagane w danych okolicznościach.
 • W celu ochrony praw i własności Xotic PPF;
 • Podczas sytuacji kryzysowych lub gdy jest to niezbędne dla ochrony bezpieczeństwa osoby lub grupy osób;
 • Gdy Dane osobowe są publicznie dostępne; lub
 • Za Twoją zgodą, gdy taka zgoda jest wymagana przez prawo.

Powiadomienie i zgoda

Przepisy dotyczące ochrony prywatności nie wymagają na ogół uzyskania zgody użytkownika na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie Danych osobowych w celu realizacji celów biznesowych Xotic PPF. Ponadto, możemy gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać Dane Osobowe bez wiedzy lub zgody użytkownika, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo lub wymogi regulacyjne. W niektórych sytuacjach może się jednak okazać, że do zbierania, wykorzystywania lub ujawniania Danych Osobowych wymagana jest zgoda użytkownika. W takich przypadkach użytkownik może w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych oraz uzasadnionego Oświadczenia, wycofać swoją zgodę. W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość e-mail do osoby kontaktowej w Xotic PPF lub na adres [email protected].

Jak chronione są Twoje dane osobowe?

Xotic PPF dokłada starań, aby utrzymać fizyczne, techniczne i proceduralne zabezpieczenia, które są odpowiednie do wrażliwości danych osobowych, o których mowa. Zabezpieczenia te mają na celu ochronę Danych Osobowych przed utratą i nieuprawnionym dostępem, kopiowaniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Przechowywanie danych osobowych

O ile nie jest to inaczej dozwolone lub wymagane przez prawo lub przepisy, firma Xotic PPF dokłada wszelkich starań, aby zachować dane osobowe użytkownika jedynie przez okres, który firma Xotic PPF uznaje za niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Zamiast niszczyć lub usuwać Dane Osobowe, możemy uczynić je anonimowymi, tak aby nie można było ich powiązać lub odnieść do użytkownika.

Aktualizacja danych osobowych

Ważne jest, aby dane osobowe znajdujące się w rejestrach firmy Moneybookers były dokładne i aktualne. Jeśli Państwa Dane Osobowe ulegną zmianie, prosimy o poinformowanie nas o takich zmianach.

Dostęp, korekty i usuwanie danych osobowych

Masz prawo dostępu do informacji o swoich Danych Osobowych. Jeśli chcesz przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub usunąć swoje Dane osobowe, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected]. Przed udzieleniem jakichkolwiek informacji dotyczących danych osobowych podejmiemy niezbędne kroki w celu potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Odpowiedź na żądanie, po potwierdzeniu tożsamości osoby żądającej, zostanie udzielona w ciągu 30 dni. W niektórych przypadkach realizacja wniosku może trwać dłużej, ale poinformujemy o tym i prześlemy odpowiedź najpóźniej w ciągu 90 dni.

Twoje prawo do dostępu do Danych osobowych nie jest absolutne. Istnieją przypadki, w których prawo lub przepisy pozwalają lub wymagają od nas odmowy udostępnienia niektórych Danych osobowych. Mogą to być również wymogi ustawowe uniemożliwiające nam usunięcie niektórych Danych osobowych. W przypadku, gdy nie będziemy mogli spełnić Państwa prośby, postaramy się poinformować Państwa o powodach, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.

Zapytania lub wątpliwości

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki zarządzamy Twoimi danymi osobowymi, lub w przypadku chęci złożenia skargi, prosimy o kontakt z naszym globalnym inspektorem ochrony danych pod adresem dataprotection@ xoticppf.com. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania i poinformować Cię o wszelkich krokach podjętych w celu rozwiązania kwestii poruszonych przez Ciebie w najwcześniejszym możliwym terminie, a najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku.

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności lub naruszenia Twoich praw, możesz wysłać ją na adres: dataprotection@ xoticppf.com

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Xotic PPF może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych zobowiązaniach prawnych lub w sposobie postępowania z danymi osobowymi. Przekażemy każdą zmienioną wersję niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Obowiązujące w danym momencie i zaktualizowane Oświadczenie o ochronie danych osobowych jest dostępne na stronie www.xoticppf.com. Wszelkie zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności będą obowiązywać od momentu ich ogłoszenia. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania Danych osobowych użytkownika, które wymagają jego zgody, nie będą miały zastosowania do użytkownika do czasu uzyskania jego zgody.

Interpretacja niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera przykłady, ale nie ma na celu ograniczenia się tylko do nich. Dlatego też tam, gdzie użyte jest słowo "w tym", oznacza ono; w tym, ale nie tylko.

Media społecznościowe są kluczową metodą komunikacji między naszymi Stockistami a ich klientami. Proszę wstawić linki do wszystkich swoich platform mediów społecznościowych.
*Obowiązuje wielkość zamówieniaMOQ

Główne wymagania

Jesteśmy rozwijającą się międzynarodową firmą z unikalnym modelem biznesowym opracowanym w celu aktywnego wspierania naszych zobowiązań wobec Dystrybutorów, niezależnie od tego, czy są oni wyłącznymi czy autoryzowanymi dealerami. Xotic PPF jako marka jest przykładem wysokiej jakości materiałów i jest dobrze rozpoznawana i szanowana przez instalatorów zarówno w kraju jak i za granicą, dlatego też nasz proces wyboru dystrybutorów jest rygorystyczny.

Czego szukamy:

W większości krajów na całym świecie poszukujemy pracowników, którzy z pasją i entuzjazmem zajmują się PPF i oklejaniem dla nas różnych pojazdów. Powinni oni prowadzić kreatywną działalność w zakresie oklejania pojazdów, a jednocześnie posiadać cechy, których można oczekiwać od kompetentnego profesjonalisty.

Znajomość stylu jest niezbędna - strona Stockistów powinna być stylowa i oferować inspirację. Oklejone pojazdy powinny być dopasowane i współgrać z innymi przedmiotami w sklepie. Chętnie przyjmiemy szeroką gamę stylów projektowania. Wszystkie firmy współpracujące z Xotic PPF są indywidualne i podoba nam się, że każda z nich ma swój własny styl.

Dzielenie się wiedzą i edukacja to główna część marki Xotic PPF; Sprzedawcy muszą być chętni i zdolni do prowadzenia warsztatów i pokazów dla swoich klientów. Stockiści muszą angażować się w kontakty z klientami i być dla nich dostępni - sklep musi mieć konwencjonalne godziny otwarcia i zespół, który jest przeszkolony do udzielania porad i przekazywania wiedzy. Wszyscy Stockiści powinni aktywnie korzystać z mediów społecznościowych i powinni rozumieć ich znaczenie. Mamy bardzo silne relacje z naszymi Stockistami i poświęcamy dużo czasu na wspieranie ich i pomaganie w rozwoju.

Pasja do naszych produktów i tego, co mogą one zaoferować, jest czymś, czego szukamy u wszystkich naszych Partnerów. Bierzemy pod uwagę wiele czynników, w tym położenie geograficzne i bliskość istniejących dystrybutorów.

Kluczowe wymagania, aby zostać Stokerem Xotic PPF to:
 • Musisz posiadać lokalizację handlową.
 • Twój sklep musi być otwarty i prowadzić działalność handlową, aby został rozpatrzony. Zgłoszenia bez adresu nie będą rozpatrywane.
 • Musisz być w stanie przyjąć pierwsze zamówienie z magazynu po zatwierdzeniu wniosku i prosimy, aby stockiści również utrzymywali minimalny poziom zapasów przez cały czas.

Kliknij na poniższy obrazek, aby pobrać nasz program dla dealerów PDF

Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego, członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego.